Apostolic Conference

Deze conferenties zijn bedoeld voor leiders die een ambt uit de 5-voudige bediening bekleden Efez.4:11
En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten,
en sommigen tot herders en leraar.

Deze Leiderschap meetings zijn essentieel in het Lichaam van Christus.
We lezen in Efez.2:19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen,
en huisgenoten Gods;
20 Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen.

U zult ontvangen en worden bekrachtigd met het Woord van God, het geschreven & het profetische woord,
wat ons zal leiden naar het Gods doel met Zijn bruid. We geloven dat we het seizoen van Apostolische Reformatie
zijn binnen gegaan. Een seizoen waarin de Bruid wordt voorbereid op bruiloftsmaal van het Lam zoals we lezen in
Openbaring 19:6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van
sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst.
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen,
en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de
rechtvaardigmakingen der heiligen.
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.

We geloven dat de Heer Zijn olie uitgiet (Matth.25:1-13) en bedoeld is om de olie mee te nemen naar de Bruid.
De olie zal worden vermenigvuldigd volgens het wonder welke we lezen in Joh.2!

Check onze Agenda en mis het niet!