Geloofsverklaring

Bijbel, het Woord van God
Wij geloven dat de gehele Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, geïnspireerd is door God en ons beslissende gezag is (2 Timotheüs 3:16, 17).(2 Timotheüs 3:16,17) 16: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17: opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

God, drie-eenheid
Wij geloven in de enige ware God, bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest (1 Johannes 5:7).(1 Johannes 5:7) 7: Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

Jezus, de Christus
Wij geloven in de goddelijkheid van de Here Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn vergoten bloed op Golgotha ter vergeving van onze zonden, in Zijn lichamelijke opwekking om onze rechtvaardiging, in Zijn hemelvaart en tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Wij geloven dat Hij de enige weg is tot de Vader waardoor we rechtvaardiging, herstel, heiliging en verheerlijking kunnen ontvangen.
(Hebreeën 10:12)(Hebreeën 10:12) 12: Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.(Hebreeën 10:12).(Hebreeën 10:12) 12: maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.(1 Korinthe 1:30, 31)(1 Korinthe 1:30, 31) 30: Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31: opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.(Johannes 14:6)(Joh.14:6) 6: Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Heilige Geest
Wij geloven in de doop met de Heilige Geest (Johannes 1:33)(Johannes 1:33) 33: En ik kende Hem niet, maar Hij Die mijgezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.(Handelingen 1:8)(Handelingen 1:8) 8: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.(2:4)(Handelingen (2:4) 4: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.(9:17)(Handelingen (9:17) 17: En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden.(10:44-46)(Handelingen 10:44-46) 44: Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. 45: En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 46: want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus:(11:15,16)(Handelingen 11:15,16) 15: En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. 16: En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.(19:6) (Handelingen 19:6) 6: En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.waardoor gelovigen met kracht bekleed worden en kunnen functioneren in de gaven(1 Korinthe 12:8-10)(1 Korinthe 12:8-10) 8: Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9: en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10: en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.(Romeinen 12:3-8)(Romeinen 12:3-8) 3: Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 4: Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 5: zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 6: En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8: hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. van de Geest. Wij geloven dat bij de wedergeboorte de Heilige Geest als bron van leven in de mens komt(Johannes 4:14)(Johannes 4:14) 4: maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.(Johannes 14:17).(Johannes 14:17) 14: namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. De bekleding met deze kracht blijkt uit de vruchten welke voortkomen uit de gelovige(Galaten 5:22).(Galaten 5:22) 5: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Verlossing
Wij geloven dat een ieder die in geloof de gekruisigde en opgestane Here Jezus Christus aanneemt als Verlosser en Heer van zijn / haar leven, vergeving van zonden ontvangt en het eeuwige leven(Johannes 3:16)(Johannes 3:16) 16: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Door deze geloofskeuze wordt iemand geestelijk wedergeboren(Johannes 3:3)(Johannes 3:3) 3: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. en is geestelijk een nieuwe schepping(2 Korinthe 5:17)(2 Korinthe 5:17) 17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. en is één geest met de Here (1 Korinthe 6:17)(1 Korinthe 6:17) 17: Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

Waterdoop
Wij geloven dat een die Christus aanvaard heeft zich behoort te laten dopen door onderdompeling.
(Mattheus 28:19(Mattheus 28:19) 19: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.Markus 16:16(Markus 16:16) 16: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.Handelingen 2:38(Handelingen 2:38) 38: En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.Handelingen 16:33(Handelingen 16:33) 23: En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen.Galaten 3:27(Galaten 3:27) 27: Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.Mattheus 3:16(Mattheus 3:16) 16: En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.Johannes 3:23(Johannes 3:23) 23: Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt,Handelingen 8:38(Handelingen 8:38) 38: En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.)

Opstanding
Wij geloven dat Jezus Christus de gelovigen is voorgegaan in de opstanding uit de dood en dat wij Hem daarin zullen volgen (1 Korinthe 15:20-24)(1 Korinthe 15:20-24) 20: Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21: Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 22: Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23: Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. 24: Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. om in een verheerlijkt lichaam voor eeuwig te leven met Hem (1 Thessalonicenzen 4:16-18(1 Thessalonicenzen 4:16-18) 16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17: Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18: Zo dan, troost elkaar met deze woorden.)

Wederkomst Here Jezus, de Christus

Wij geloven in de wederkomst van de Here Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 1:10)(1 Thessalonicenzen 1:10) 10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.(1 Thessalonicenzen 4:16, 17)(1 Thessalonicenzen 4:16, 17) 16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17: Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Gemeente
Wij geloven dat de universele gemeente bestaat uit alle ware gelovigen die verlossing door Christus hebben ontvangen (Efeze 1:22-23)(1 Efeze 1:22-23) 22: En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23: die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. Wij geloven ook in een plaatselijke gemeente en moedigen gemeenschap met elkaar aan (Hebreeën 10:25)(Hebreeën 10:25) 25: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Taken Gelovige
Wij geloven dat de gelovige steeds zich dient te ontwikkelen in het geloof om het water van de Heilige Geest te laten stromen naar de ander. Daarom is het belangrijk dat de gelovige de ander lief heeft (Mattheus.22:37).(Mattheus.22:37) 37: Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. De gelovige helpt de ander, de ellendige, de weduwe, de wees met zijn gaven (1 Petrus 4:10)(1 Petrus 4:10) 4: Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God(Handelingen 4:32)(Handelingen 4:32) 32: En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.(Lukas 3:11-12)(Lukas 3:11-12) 11: Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. 12: Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen?(Spreuken 19:17)(Spreuken 19:17) 17: Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.(Job 29:12-16)(Job 29:12-16) 12: Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, en de wees die geen helper had. 13: De zegen van hem die verloren ging, kwam over mij; en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. 14: Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en die bekleedde mij; mijn recht was als een mantel en een tulband. 15: Voor de blinde was ik als ogen, en voor de kreupele was ik als voeten. 16: Ik was een vader voor de armen,(Psalm 68:6)(Psalm 68:6) 6: Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning;(1 Johannes 3:18)(1 Johannes 3:18) 18: Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid..